Creator
Creator 1398/03/14 12 0

نمونه کد استفاده MongoDb  در Asp Core 

نحوه_استفاده_مونگو_دی_بی_ر_Asp_Core

این یک نمونه کد از نحوه استفاده MongoDb در Asp Core  می باشد

که در این سورس یک GenericRepository نوشته شده است

اینترفیس مربوط به Genericrepository

public interface IMongoRepository : IDisposable
  {

    void Delete<T>(T item) where T : class, IMongo, new();


    T Single<T>() where T : class, IMongo, new();
   
    IQueryable<T> All<T>() where T : class, IMongo, new();


    IEnumerable<T> Get<T>() where T : class, IMongo, new();
    void Add<T>(T item) where T : class, IMongo, new();

    IQueryable<T> FindAll<T>(Expression<Func<T, bool>> expression) where T : class, IMongo, new();
    void Save<T>(T item) where T : class, IMongo, new();

    long Count<T>() where T : class, IMongo, new();
 
  }

 

همچنین یک لایه سرویس نیز نوشته شده و نحوه استفاده از ریپازیتوری در آن به کار گرفته شده است

سرویس مربوط به بلاگ که کد مربوط به اینترفیس  آن در زیر قابل مشاهده است

 

 public interface IBlogService
  {

    #region Get

    Blog GetBlog(string id);
    List<Blog> GetAllBlogs();    #endregion

    #region Insert

    bool InsertBlog(Blog blog);
 


    #endregion

    #region Update

    bool UpdateBlog(Blog blog);


    #endregion

    #region Delete

    bool DeleteBlog(string id);
    bool DeleteBlog(Blog blog);
    


    #endregion
  }

 

کنترلر Home که دارای اکشن های Blogs که همه بلاگ ها را نشان میدهد  و یک اکشن دیگر به اسم InsertBlog که وظیفه افزودن بلاگ را دارد

کد مربوط به کنترلر

 

 public class HomeController : Controller
  {
    private readonly IBlogService _blogService;

    public HomeController(IBlogService blogService)
    {
      _blogService = blogService;
    }

    public IActionResult Blogs()
    {
      var model = _blogService.GetAllBlogs();
      return View(model);
    }

    public IActionResult InsertBlog()
    {
      var model=new Blog();
      return View(model);
    }

    [HttpPost]
    public IActionResult InsertBlog(Blog model)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {
        model.CreateDate=DateTime.Now;
        _blogService.InsertBlog(model);
      }
      return RedirectToAction("Blogs", "Home");
    }


   
    public IActionResult Error()
    {
      return View(new ErrorViewModel { RequestId = Activity.Current?.Id ?? HttpContext.TraceIdentifier });
    }
  }

 

 سورس کد مربوطه گذاشته شده و می توانید دانلود کنید

 

پسوورد : 

  bsfile.ir  

 

اشتراک گذاری در :
 • تعداد دانلود 4
 • فرمت Zip
 • حجم کلی 1.98 مگا بایت

0 نظر

ارسال نظر